Handels- & abonnementsbetingelser

Når du bruger et betalingskort, afgiver du persondata

Handels- & abonnementsbetingelser

Du accepterer vores handels- & abonnementsbetingelser, når du bruger Lexoforms platform.

1. Priser

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder de til enhver tid aktuelle priser på hjemmesiden. Priser er altid ekskl. moms med mindre andet er nævnt.

Den årlige abonnementspris giver adgang til Lexoforms platform for et ubegrænset antal brugere. Der dannes og gemmes dokumenter på platformen – en gennemsnitlig Kunde vil typisk danne/gemme i alt 30-50 dokumenter. Vi forbeholder os retten til at genforhandle betingelserne, såfremt Kundens samlede antal dokumenter overstiger i alt 300 gemte dokumenter.

Vælges en prøveperiode, er de første 14 dage gratis og uden binding. Sker betaling ikke, lukkes systemet ned efter 15 dage, og de registrerede personoplysninger slettes 30 dage derefter.

2. Betaling

Lexoforms betalingsbetingelser er forudbetaling, inden adgang gives til Lexoforms platform, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Der kan betales med følgende betalingskort: Dankort, Maestro, Visa og MasterCard.

Ved betaling kan der pålægges transaktionsgebyr. Evt. pålagte gebyrer vil fremgå af betalingsvinduet. Transaktionsgebyrer vil ikke overstige de af Nets og/eller Clearhaus fastsatte værdier.

Betaling finder sted via Quickpay, når kunden har accepteret Lexoforms’ handels- og abonnementsbetingelser. Alle betalinger gennemføres over sikre, krypterede forbindelser. Ved abonnement med forudbetaling for 1 år trækkes næste betaling på årsdagen for den 1. betaling. Er der således første gang betalt den 9. januar år 1, vil næste betaling blive trukket den 9. januar år 2. Er den 1. betaling sket den 29. februar, vil efterfølgende betalinger blive trukket den 28. februar. Kvittering for betalingen/købet sendes pr. mail umiddelbart efter, at transaktionen er gennemført. Kvitteringen vil ligeledes blive tilgængelig under faktura-oversigten på lexoforms.com.

Du kan udskifte dit betalingskort, når du er logget ind, i tilfælde af at du har fået nyt kort, eller blot ønsker at benytte et andet.

Betaler Kunden eller Rådgiveren ikke i rette tid, og skyldes forsinkelsen ikke Lexoforms forhold, er Lexoforms berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen med en rentesats svarende til 1,5 % Per påbegyndt måned og til at opkræve betaling for alle fakturerede services og ydelser uanset tidligere aftalte kreditbetingelser.

Manglende betaling efter den fastsatte forfaldsdag vil endvidere kunne medføre, at sagen overgår til inkasso, hvorved der vil kunne påløbe inddrivelsesomkostninger. Endvidere lukkes Kundens eller Rådgiverens adgang til Lexoforms platform, og data vil blive slettet senest 3 år efter den fastsatte forfaldsdato jævnfør forældelsesloven.

Anvender Kunden ydelser fra en Rådgiver, hvad enten Rådgiver fremstår på Lexoforms hjemmeside eller ej, aftaler og afregner Kunden for Rådgivers ydelser direkte til Rådgiver og ikke via Lexoforms platform.

Ved eventuel ophævelse af samarbejdet mellem Kunden og Rådgiver, beholder Kunden retten til at forsætte abonnementet med de data, der ligger hos Lexoforms.

3. Fortrydelsesret

Der er ikke fortrydelsesret til erhvervskunder i henhold til disse betingelser.

4. Ophavsret

Lexoforms har ophavsretten til dokumenter, værktøjer, vejledning, guides, videoer og alt andet materiale, der er udarbejdet af Lexoforms og indgår i Lexoforms platform.

Lexoforms platform og de af Lexoforms udarbejdede dokumenter må ikke kopieres, anvendes eller sælges uden for Lexoforms platform. Overtrædelse medfører pligt til betaling af en konventionalbod på kr. 50.000,00 pr. gang, hvor overtrædelse sker. Derudover betales erstatning til Lexoforms i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler herom.

Lexoforms giver Kunden og Rådgiver en ikke-eksklusiv ret til at anvende Lexoforms platform, og Lexoforms’ platform må hverken benyttes af/for andre eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre.

Ved at anvende Lexoforms platform accepterer Kunden og Rådgiver disse betingelser.

5. Overdragelse

Lexoforms har ret til frit at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden eller Rådgiver til koncernforbundet selskab eller tredjemand i forbindelse med virksomhedsoverdragelse. Lexoforms har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til systemdrift og opbevaring af data.

6. Fortrolighed

De informationer Kunden og Rådgiver indtaster i Lexoforms platform eller på anden vis deler med Lexoforms, behandles fortroligt og videregives ikke til andre udenfor Lexoforms gruppen undtagen de i punkt 5 nævnte tilfælde.

Data i Lexoforms platform kan bruges i statistisk øjemed samt til udvikling eller forbedring af funktioner. Lexoforms anvender i så fald ikke data, der kan identificere Kunden eller Rådgiver.

7. Opdateringer

Lexoforms forbeholder sig retten til at opdatere og ændre i Lexoforms platform. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden eller Rådgiver. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke for adgangen til Lexoforms platform, mens opdateringer foretages. Ved opdateringer sender Lexoforms orienterende e-mail til Kunden og Rådgiver.

8. E-mail udsendelse

Lexoforms sender infomails og relevante servicemeddelelser via e-mails til Kunden og Rådgiver, medmindre Kunden eller Rådgiver fravælger at modtage disse.

9. Ansvarsbegrænsninger

Lexoforms er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed.

Lexoforms er ikke ansvarlig for Kundens valg af Rådgiver, uanset om Rådgiver er anført på Lexoforms hjemmeside eller ej.

Lexoforms erstatningsansvar er begrænset til et beløb, der maksimalt svarer til Kundens eller Rådgiverens seneste års abonnementspris.

10. Ændring i standardtekst eller tilføjelser af tekst i fritekstfelter

Ændrer Kunden eller Rådgiver i Lexoforms standardtekster og/eller tilføjer tekst i fritekstfelter, indestår Lexoforms ikke længere for, at dokumenterne harmonerer indbyrdes og overholder databeskyttelsesforordningens krav. Endvidere skal Kunden og Rådgiver være opmærksom på, at opdateringer, der sker ved tillæg, kunne tænkes at være i modstrid med den af Kunden eller Rådgiveren individuelt indtastede og/eller ændrede tekst.

11. Cookies

Læs mere om vores cookiepolitik her.

12. Persondata- og fortrolighedspolitik

Læs mere om vores privatlivspolitik her.

13. Databehandleraftale

Lexoforms har adgang til dine persondata og er derfor databehandler. Det er derfor et lovkrav, at der skal udarbejdes en databehandleraftale, som du skal gennemgå og godkende. Du vil blive bedt om at godkende databehandleraftalen i forbindelse med ibrugtagning af den fulde løsning.

14. Aftalens varighed

Aftaleperioden gælder fra indgåelsesdato og 12 måneder frem. Aftalen forlænges herefter automatisk med 12 måneder, medmindre den opsiges af Kunden med 1 dags varsel eller af Rådgiver med 3 måneders varsel til en aftaleperiodes udløb. Mindste bindingsperiode er 12 måneder. Aftalen skal opsiges skrifteligt og kan fremsendes pr. mail til info@lexoforms.com eller pr. post til Lexoforms A/S, Vejlsøvej 51, Bygning O, DK-8600 Silkeborg.

15. Ændringer

Lexoforms forbeholder sig retten til, til enhver tid at ændre i disse handels- og abonnementsbetingelser. Væsentlige ændringer i disse varsles og kan give mulighed for at udtræde af abonnementet før tid.

16. Afgørelse af tvister

Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal søges løst ved mediation gennem Mediationsinstituttet, og skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende ”Regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet”. Når en tvist efter en eller flere parters opfattelse er opstået mellem parterne, er hver af parterne berettiget til at indgive begæring til Mediationsinstituttet om påbegyndelse af mediation.

Mediationen indebærer ikke afkald på at bruge retsmidler som arrest og fogedforbud og er ikke til hinder for, at en part anlægger en retssag ved domstolene i overensstemmelse med det anførte nedenfor, eller indleder andre retslige skridt i anledning af den opståede tvist for at undgå retsfortabende passivitet eller forældelse.

Hvis tvisten ikke løses ved gennemført mediation, er hver af parterne berettiget til at indbringe sagen for Sø- og Handelsretten i København

 

Handels- og abonnementsbetingelserne er senest opdateret den 31. marts 2022

MH9230_frit_300x240px

Vil du vide mere?

Book et møde , når det passer dig – eller bliv ringet op.

Ring mig venligst op...